Vad innebär Agenda 2020 och De Globala Målen?

 

Du har säkert hört talas om Agenda 2030 och De Globala Målen. 
För dig som inte har, är det en global åtgärdsplan som antogs av FN’s medlemsländer år 2015 för att nå en hållbar utveckling.
Agendan innehåller 17 mål, som kallas ”De globala målen”. Målen omfattar både ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv, som alla är nödvändiga för att vi ska nå en hållbar utveckling.

 


Gänget firar whitemonday!

 

Vi kan nu konstatera, fem år efter att Agenda 2030 antogs, att den på många sätt har enat väldens länder att tillsammans arbeta för att uppnå det vi kallar en hållbar utveckling. Sedan 2015 har organisationer runt om i hela världen börjat arbeta aktivt utefter Agenda 2030. De 17 målen har blivit en motor och vägledning för hållbarhetsarbetet inom kommuner, regioner, offentlig verksamhet, skolor, företag, NGO’s och privatpersoner. Företag har en central roll i arbetet med att nå målsättningarna i Agenda 2030. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led inom verksamheten. 

 

Returhuset är en del av bolaget GIAB. Den unika affärsidén bygger på ett av de globala målen, mål 12 ”hållbar produktion och konsumtion” vilket innebär att allt vi gör i vår verksamhet genomsyras av just detta. Genom att återbruka och förlänga livet på produkter via återförsäljning bidrar vi till en mer hållbar konsumtion och produktion. Utöver det självklara arbetet med att bidra till att mål 12 uppnås har vi även valt ut ytterligare 6 av de 17 målen som vi vill fokusera på. Vi började jobba utefter de globala målen år 2017 och har sedan dess kopplat målen till företagets olika fokusområden. Det innebär bland annat att vi har brutit ned de globala målen i företagsspecifika mål som hela vår verksamhet arbetar aktivt med i vår dagliga verksamhet vilket du kan läsa mer om här nedan. 

 

Mål 3. Hälsa och välbefinnande  

Mål 3 syftar till att säkerställa ett hälsosammare liv och främja välbefinnande eftersom god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential. På Returhuset vill vi att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats och må bra. Vi arbetar aktivt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete, gör kontinuerliga medarbetarundersökningar och säkerhetskontroller samt har arbetsmiljömål om frisknärvaro.

 

Mål 5. Jämställdhet

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga uppträdanden mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Mål 5 syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I GIAB:s arbetsmiljöpolicy tar vi ställning att diskriminering ej får förekomma och vi strävar efter att ha en jämn könsfördelning på vår arbetsplats. Könsfördelningen mäts årligen som helhet på bolagsnivå samt på ledande positioner.

 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Fram till 2030 ska den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion förbättras och vi ska sträva efter att 
bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. På GIAB har vi brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan genom att återbruka produkter och erbjuda våra kunder möjlighet till en hållbar konsumtion. Våra ekonomiska mål för framtiden går i linje med våra klimatmål. Vår verksamhet strävar efter att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion vilket delmål 8.4 omfattar. Mål 8 går också i linje med vårt arbetsmiljöarbete, att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.

 

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 9 verkar för en inkluderande och hållbar industrialisering där vi fram till 2030 anpassar industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning med fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. GIAB samarbetar nära Lunds universitet och deltar i flera olika forskningsprojekt. Under 2021 kommer Returhuset delta i Lunds universitets forskningsprojekt ”The future consumer research project”. Som ett innovationsbolag arbetar GIAB ständigt med att utveckla nya tjänster och affärsidéer baserade på en cirkulär ekonomi. Under 2020 utvecklar vi en ny plattform för att öka återbrukskapaciteten och för att möjliggöra en ny form av digitaliseringstjänst. Denna satsning omfattas av delmål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur.

 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Till 2030 ska mängden avfall i världen minska väsentligt genom åtgärder för att förebygga, återanvända och återvinna avfall. Hela vår affärsidé bygger på hållbar produktion och konsumtion och det genomsyrar allt vi gör. Vi visar att det går att kombinera hållbarhet och lönsamhet och vi bidrar konkret till delmål 12.5 - minska mängden avfall markant. Genom återbruk minimerade vi avfallet med 3757 ton i hela bolaget 2019. I Returhuset ökar vi medvetenheten om hållbar konsumtion till konsument, vilket delmål 12.8 berör.  

 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Att bekämpa klimatförändringen är en del av vår långsiktiga affärsstrategi och vi mäter företagets framgång i besparad koldioxid tillsammans med ekonomiskt resultat. Delmål 13.3 syftar till att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar. Vi ökar medvetenheten kring klimatförändringen både för konsumenten via Returhuset, för våra anställda samt för allmänheten via föreläsningar. Sedan år 2019 är vi klimatpositiva på bolagsnivå.

 

Mål 17 Genomförande & Partnerskap 

Globala målen kan bara förverkligas och en hållbar utveckling kan bara nås genom globalt partnerskap och samarbete. Vår verksamhet bygger på en rad olika samarbeten där vi är spindeln i nätet. Vi försöker alltid uppmuntra till effektiva partnerskap vilket delmål 17.17 syftar till.